Drinkwaterbesluit

Drinkwaterbesluit en de drinkwaterwet is sinds 2011 van kracht. Dit zijn de opvolgers van de waterleidingwet en het waterleidingbesluit. De wet en het besluit zijn van toepassing op drinkwaterbedrijven en eigenaren van waterleidingnetten die water leveren aan gebruikers, waaronder huurders, bezoekers en werknemers in gebouwen.

Een aantal van de zaken die in het drinkwaterbesluit zijn vermeld: 

Drinkwaterbesluit § 3.3 Collectieve leidingnetten

De eigenaar van een collectief leidingnet heeft de verantwoordelijkheid om deugdelijk drinkwater te leveren aan derden die er gebruik van maken. Dit vereist dat de installatie voldoet aan de NEN 1006-eisen en goed ontworpen, beheerd en onderhouden is. Indien de eigenaar van een collectief leidingnet niet voldoet aan deze verplichting, kan de overheid boetes opleggen en kunnen derden de eigenaar aansprakelijk stellen.

Drinkwaterbesluit § 4.1 Prioritaire instellingen

Hoofdstuk 4 gaat in op legionellapreventie. Sommige doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, zijn meer vatbaarder voor legionella. Daarom schrijft § 4.1 voor dat een aantal instellingen extra maatregelen moeten nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Ook wel de prioritaire instellingen genoemd. In hoofdlijnen zijn dit de volgende instellingen: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Het drinkwater mag tot 100 KVE/liter aan legionellabacteriën bevatten. Indien het aantal kolonievormende eenheden (KVE) per liter 1.000 of meer bedraagt, dient u dit te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Drinkwaterbesluit § 4.2 Legionellabeheersplan 

Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisicoanalyse op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Dit dient te gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerde instelling. Hydroscope beschikt over deze certificering. De eigenaar van een waterinstallatie moet volgens deze paragraaf een logboek bijhouden van alle installatieaanpassingen en uitgevoerde beheersmaatregelen. Inspectie Leefomgeving en Transport controleert hierop en kan bedrijven boetes opleggen en strafrechtelijk vervolgen. 

 Drinkwaterbesluit § 4.3 artikelen 42 en 43 Monsterneming 

Dit artikel gaat in op de wijze en frequentie van monsterneming op legionella. Voor de meeste gevallen geldt de verplichting om elke zes maanden een bemonstering uit te voeren. Deze paragraaf geeft aan dat u verplicht bent om slechts één keer per jaar een bemonstering uit te voeren als uw locatie gedurende maximaal 7 maanden per jaar geopend is. De monsters moeten genomen en geanalyseerd worden door een geaccrediteerd laboratorium. Hydroscope beschikt over een laboratorium accreditatie voor monsterneming (L554). We laten de monsters analyseren door een geaccrediteerd laboratorium. In het Drinkwaterbesluit wordt regelmatig verwezen naar ministeriële regelingen. Deze regelingen bevatten vaak detailuitwerkingen en zijn door het Ministerie eenvoudiger te wijzigen. 

Wettelijke verplichtingen

Het drinkwaterbedrijf (Waterbedrijf Groningen, WMD en Vitens) voert controle en toezicht uit op uw waterinstallatie om te controleren of deze voldoet aan de geldende regelgeving. Indien u niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kan uw toezichthouder het dossier doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). IL&T kunnen zo nodig proces-verbaal opmaken en boetes opleggen.

Rijksoverheid - AAWATER

Waarom kiezen voor AAWATER?

  • Een no-nonsense bedrijf dat klanten op een kraakheldere manier adviseert en met praktische oplossingen komt.
  • Geen verkopers of accountmanagers, alleen vakmensen die al meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied hebben.
  • Laagdrempelig zonder overbodige overhead. Daarom hebben wij geen receptie: bel direct de adviseur.