Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden AAWATER

1. Begripsomschrijvingen

Verkoper: De v.o.f. AAWATER.

Koper: De wederpartij van AAWATER bij verkoop van producten resp. levering van diensten door AAWATER, in de ruimste zin des woords.

Werk: Het totaal van de tussen verkoper en koper overeengekomen uit te voeren werkzaamheden en materialen.

2. Algemeen en toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviseringen, leveringen en montagewerkzaamheden, in de ruimste zin des woords, door verkoper aan koper.

Verwijzing door koper naar diens eigen voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

2.2. Als zich tussen verkoper en koper een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Als verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlagen.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door koper verstrekte gegevens. Verkoper is pas gebonden nadat deze de opdracht schriftelijk in de orderbevestiging heeft bevestigd.

3.2. De aanbieding bevat tenminste een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met een opgave van de te verwachten kosten.

3.3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven die verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting voor verkoper, en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie. Uitsluitend de gegevens, vermeld in opdrachtbevestiging door verkoper, zijn bindend. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen echter voor de koper geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de opdracht kunnen vormen.

3.4. De hierboven in lid 3) genoemde bescheiden blijven eigendom van de verkoper. De koper draagt zorg, en staat er voor in, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd of aan derden ter hand- of ter inzage worden gegeven.

3.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden.

3.6. Een samengestelde aanbieding in één offerte verplicht verkoper niet tot het leveren of uitvoeren van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

3.7. Verkoper kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijsvorming en tarieven

4.1. Aan verkoper verstrekte opdrachten worden uitgevoerd ofwel in aanneming tegen een vaste prijs, ofwel in regie, volgens de bij de opdrachtbevestiging vastgelegde materiaalprijzen per eenheid, loonkosten en tijdsduur, transportkosten en kosten voor serviceapparatuur. In de opdrachtbevestiging staat vermeld, of het werk in aanneming, dan wel in regie wordt uitgevoerd

4.2. Indien in geval van regie door verkoper een richtprijs wordt afgegeven, is deze niet bindend, maar is verkoper verplicht, indien een verhoging van meer dan 10% van de richtprijs gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te verwachten blijkt, de koper daarvan indien mogelijk op de hoogte te stellen zodra een zodanige verhoging blijkt .

4.3. Verkoper is gerechtigd om prijsverhogingen, die de toeleverancier van materialen, resp. de transporteur aan verkoper in rekening brengt, tussen het tijdstip van de opdrachtbevestiging en de uitvoering van de werkzaamheden, aan de koper door te berekenen.

5. Verplichting verkoper

5.1. Verkoper voert de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Verkoper neemt bij de uitvoering van de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6. Levertijd, overmacht

6.1. De aangeboden en overeengekomen leveringstijd is steeds bij benadering en is in beginsel geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Koper dient verkoper bij niet nagekomen levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van de aldus op te vatten leveringstijd door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen recht om tegen verkoper een rechtsvordering tot nakomst ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade in te stellen en koper kan aan die overschrijding in beginsel niet het recht ontlenen de prestaties, die de overeenkomst oplegt te weigeren. Verkoper is verplicht de koper zo spoedig mogelijk in te lichten, indien een aangeboden en/of overeengekomen leveringstijdstip, resp. tijdstip van de oplevering dreigt te worden overschreden. Behoudens overmacht zal verkoper alles in het werk stellen de opgegeven levertijden, resp. het tijdstip van oplevering zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.

6.2. Onder overmacht wordt verstaan alle voorzienbare en onvoorzienbare van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper wordt belemmerd of bemoeilijkt. Onder meer gelden als omstandigheden in lid 2) bedoeld :

  1. oorlog of krijgshandelingen, ongeacht of Nederland hier aI dan niet bij wordt betrokken;
  2. opstand of revolutie in Nederland of het land waaruit de verkoper de te leveren goederen betrekt of enig land waardoor deze goederen moeten worden vervoerd;
  3. stakingen of uitsluitingen;
  4. inbeslagneming of in bezitneming van het geheel of een gedeelte van verkopers goederen;
  5. brand bij verkoper of diens leveranciers;
  6. schade ontstaan door welke oorzaak ook aan of in verkopers bedrijf, waardoor de overeenkomst redelijkerwijs niet, of alleen met zeer aanmerkelijke vertragingen zou kunnen worden uitgevoerd;
  7. het feit, dat leveranciers van verkoper door welke omstandigheden ook, aan verkoper niet of niet tijdig Ieveren;
  8. voorts alle overige oorzaken, buiten schuld of toedoen van verkoper ontstaan, die verkoper belemmeren in het nakomen van enige verplichting zoals de betreffende belemmering blijft voortbestaan .

6.3. Onverminderd het onder 1) bepaalde heeft de verkoper, indien hij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht te zijner keuze :

  1. de levering op te schorten tot de overmachtstoestand is beëindigd;
  2. de overeenkomst ook in het onder 1 bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte ontbonden te verklaren, een en ander door enkele schriftelijke kennisgeving van verkoper aan koper, onder opgave van redenen, en zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding; voorts onverminderd kopers’ verplichting om hetgeen reeds is geleverd, resp. hetgeen reeds is uitgevoerd te betalen en om aan verkoper reeds gemaakte kosten te vergoeden;

6.4. verkoper is verplicht op schriftelijk verzoek van koper de keuze, hierboven bedoeld, binnen veertien dagen na datum van ontvangst van het verzoek, te bepalen.

7. Tussentijdse wijziging van het werk, meerwerk

7.1. Indien de opdracht in aanneming tegen vaste prijs wordt uitgevoerd, zullen extra werkzaamheden buiten het aangenomen werk om, bij wijze van meerwerk door verkoper aan de koper in rekening worden gebracht. Een zodanige aanvulling van de overeenkomst wordt door verkoper schriftelijk bevestigd.

7.2. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van verkoper op betaling van het meerwerk onverlet.

8. Uitvoering van het werk

8.1. Verkoper heeft het recht het werk naar redelijkheid in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten apart te factureren.

8.2. Koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle informatie die naar redelijkheid noodzakelijk kunnen zijn zijn voor verkoper.

8.3. Koper is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor verkoper of personeel van verkoper tijdens uitvoering van werkzaamheden.

8.4. Koper is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van de installatie, van monster- en meetpunten (indien van toepassing) en andere werkplekken zodat verkoper de geplande werkzaamheden onbelemmerd en zonder vertraging kan uitvoeren.

8.5. Als op de overeengekomen datum personeel van verkoper het vooraf overeengekomen werk niet, of niet zonder vertraging, kunnen uitvoeren, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

8.6. Kosten die ontstaan doordat personeel van verkoper werkzaamheden niet zonder vertraging kan uitvoeren vanwege het doorlopen van veiligheidsprocedures, -instructies en/of opleidingen komen voor rekening van koper, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

8.7. Verkoper heeft het recht de uit de opdracht voortkomende werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van verkoper te laten verrichten door een deskundige derde of door personeel in dienst van zodanige derde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.8. Van materiaal dat vast in of aan het werk is gemonteerd, is ingebracht in een installatie, of is afgeleverd op het overeengekomen adres, geldt dat verkoper de verbintenis tot levering heeft vervuld. Het risico van ontvreemding, diefstal, beschadiging of vernieling in de ruimste zin van het woord, is vanaf het moment van montage, inbrenging of aflevering voor koper.

8.9. Koper is verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging in de ruimste zin van het woord, van alle objecten waarin of waaraan verkoper materialen heeft gemonteerd.

9. Specifieke voorwaarden bij bepaalde werkzaamheden

9.1. Inspectiewerkzaamheden:

Het kan noodzakelijk zijn om, bijvoorbeeld ter controle van temperaturen of waterdrukken, bepaalde appendages in overleg met koper te openen. Verkoper aanvaardt hierbij geen aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen voortvloeien uit zichtbare en onzichtbare gebreken aan het te inspecteren leidingwerk.

9.2. Desinfecties en reinigingen:

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen voortvloeien uit het vrijkomen van reinigingsmiddelen uit de te reinigen installatie. Tevens wordt effectiviteit van de desinfectie of reiniging niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Controle-, onderhouds-, vervangings-, aanpassings- en overige montagewerkzaamheden:

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen voortvloeien uit kennelijke gebreken, zichtbaar of onzichtbaar, aan het onder handen zijnde leidingwerk, overige installaties en constructies in de ruimste zijn van het woord.

9.4. Indien bij werkzaamheden alleen verkoper of personeel van verkoper op een locatie aanwezig is, draagt koper alle risico voor schade of vermissing aan eigendommen van derden. Verkoper laat koper vrij, indien deze dit noodzakelijk vindt, toezichthouders op verkoper of personeel van verkoper te stellen.

Daarnaast aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor het juist uitvoeren van afsluitprocedures in de ruimste zin van het woord van panden en terreinen.

9.5. Koper is verantwoordelijk voor het verschaffen van water en energie.

9.6. De koper is zelf aansprakelijk voor de afvoer van schadelijke stoffen, resp. afvalstoffen volgens de van overheidswege van kracht zijnde voorschriften, tenzij verkoper bij de opdrachtbevestiging verantwoordelijkheid daarvoor schriftelijk heeft aanvaard.

10. Doorlopende overeenkomsten, abonnementen

10.1. Abonnementen en/of (onderhouds) contracten worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 (één) jaar. Per 1 januari wordt het abonnement of (onderhouds) contract telkens met een kalenderjaar verlengd, behalve als een van de partijen het abonnement of (onderhouds) contract tijdig heeft opgezegd.

10.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het jaar en kan alleen per 31 december van dat jaar gebeuren.

11. Opschorting en beëindiging

11.1. Als de koper niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien dan is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de plichten van de koper uit hoofde van de wanprestatie en zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van koper zullen van rechtswege alle overeenkomsten met koper zijn ontbonden, zonder enige verplichting van verkoper tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

11.3. Wanneer zich een gebeurtenis voordoet als in lid 1 en 2 omschreven, zijn alle vorderingen van verkoper op koper ineens in het geheel opeisbaar.

11.4. Verkoper is verder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, als:

– op basis van omstandigheden die verkoper na het sluiten van de overeenkomst bekend zijn geworden, verkoper op goede grond mag veronderstellen dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen;

– koper bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om een zekerheid te stellen (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot) voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging van de zijde van de koper niet langer van verkoper kan worden gevergd dat verkoper de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt;

– zich omstandigheden voordoen, van welke aard dan ook, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst niet van verkoper kan worden gevergd.

12. Oplevering

12.1. Verkoper herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan voordat het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor rekening van verkoper komt.

12.2. Na de oplevering is verkoper niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het

werk, behalve in het geval van garantieverplichtingen.

12.3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– als verkoper het werk aan koper gereed heeft gemeld en het werk door koper is goedgekeurd;

– als koper het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door deze (vroegtijdige) ingebruikname van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens garantieverplichtingen van verkoper als in artikel 15 omschreven is verkoper in beginsel niet voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt, worden in beginsel uitgesloten.

13.2. De koper is verplicht de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, en interessen, die voor verkoper mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op verkoper ter zake van voorvallen, daden, of nalatigheden, waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden tegenover koper niet aansprakelijk is.

13.3. Aansprakelijkheid voor schade te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper wordt ten aanzien van ondergeschikten van verkoper slechts aanvaard ten aanzien van die ondergeschikten, welke handelen overeenkomstig uitdrukkelijke instructie van verkoper.

13.4. De door verkoper verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, middels technische uiteenzettingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, dienen te allen tijde gezien te worden als een niet bindend advies, c.q. mening, gebaseerd op de toestand van het ogenblik. Hieraan kan echter nooit enig garantiebeding worden ontleend.

14. Betaling

14.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige korting of schuldvergelijking. Bij betaling na de in de vorige alinea vermelde termijn wordt door verkoper een kredietbeperking van 3% toegepast. Koper is door het enkele verstrijken van de termijn, binnen welke hij moet betalen, jegens verkoper in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling of ander akte vereist is. In geval van verzuim bestaande in niet tijdige betaling als voormeld is de koper aan de verkoper over het verschuldigde bedrag een rente van 12% per jaar, ofwel 1% per maand verschuldigd van het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

14.2. De door koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.3. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (art. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is niet gerechtigd om betaling van een factuur op te schorten.

14.4. Alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van de koper.

14.5. De kosten voor de afvoer van schadelijke stoffen komen, tenzij zoals bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de koper. Deze kosten dienen na facturering eveneens ingevolge het hierboven in lid 1) bepaalde binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.

14.6. De verrekening van meer- en minderwerk, in het geval van aangenomen werk, en de verrekening van prijswijzigingen vindt plaats bij de eindafrekening. Verkoper zal daartoe koper tegelijk met de eindafrekening, resp. de nota ter zake van de prijswijziging aanbieden.

14.7. Het onder 1) bepaalde geldt tevens, indien tussen partijen een gespreide betaling is overeengekomen met dien verstande dat in dat geval de meer- en minderwerkrekening, resp. de nota terzake van prijswijzigingen bij de laatste termijnrekening wordt aangeboden, en door de koper dient te worden voldaan.

15. Garantie

15.1. Mededelingen door of namens verkoper en/of de producten van het goed betreffende kwaliteit, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen in het algemeen van de goederen binden verkoper slechts, indien zij schriftelijk zijn gedaan, en met de onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.

15.2. Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn, waarbinnen gereclameerd kan worden is de koper in alle gevallen verplicht de aan hem geleverde goederen, resp. ten behoeve van hem geleverde prestatie te controleren, alvorens deze in gebruik te (doen) nemen. In het geval van reclame dient de koper aan te tonen, dat hij voormelde controle heeft uitgevoerd.

15.3. Reclame van de kopers dient op straffe van verval van kopers’ recht niet later dan 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper, resp. na kennisgeving van voltooiing van de door verkoper ten behoeve van koper uitgevoerde werkzaamheden, schriftelijk aan verkoper te worden kenbaar gemaakt.

15.4. Reclames van koper moeten gegrond zijn op de kwaliteit en/of de toestand van de goederen, die door verkoper zijn geleverd op het moment dat de overhandiging van de goederen aan de koper plaatsvindt, resp. de toestand en/of het functioneren van de door verkoper ons gemonteerde/gereinigde of bewerkte installaties, op het tijdstip van terbeschikkingstelling aan de koper na voltooiing van de werkzaamheden. Doorverkoop van de goederen geldt in alle gevallen als acceptatie.

15.5. Indien verkoper de reclame gegrond acht, is hij niet verplicht om meer dan de factuurwaarde van de geleverde goederen, resp. de verrichte diensten te vergoeden. Ook is verkoper gerechtigd alsdan een prijsreductie toe te passen. Indien ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen door nieuwe worden vervangen, resp. herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, geschiedt de levering van deze goederen, resp. het uitvoeren van herstelwerkzaamheden onder dezelfde voorwaarden als voor de verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

15.6. Garantie op materialen, welke door verkoper van een derde worden betrokken, strekt zich slechts uit tot de garantie, die door deze toeleverancier wordt verstrekt.

15.7. De verkoper is in beginsel niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van schade door aantasting van leidingen, installaties e.d. één en ander afhankelijk van de aard van de schuld.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Zolang verkoper geen volledige betaling van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de verkoop door verkoper heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, met inbegrip van rapportages en overige documenten, eigendom van verkoper.

16.2. Verkoper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

16.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de voordrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

16.4. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- of waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is verkoper gerechtigd tot de uitbetalingen van de verzekering(en). Voor zoveel als nodig is verbindt de koper zich er bij voorbaat tegenover de verkoper toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

17. Intellectuele eigendom

17.1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te exploiteren, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

18. Geheimhouding

18.1. Verkoper verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen of wanneer de koper aan verkoper verzoekt informatie aan derden te verstrekken.

18.2. Indien, als gevolg van het door opdrachtgever bekendmaken van informatie over de uitgevoerde werkzaamheden, bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit verkoper van de verplichting tot geheimhouding in de mate die het redelijkerwijs nodig heeft om tegenover die derden toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden te verschaffen.

18.3. Indien naar het oordeel van verkoper op grond van de uitgevoerde werkzaamheden gevaar is te duchten voor de volksgezondheid, dan wel indien een wettelijke verplichting hiertoe bestaat, ontheft dit verkoper van haar geheimhoudingsplicht ten opzichte van de betreffende autoriteiten. In dat geval informeert verkoper de koper, alvorens tot mededeling over de gevaarstoestand over te gaan.

19. Geschillen

19.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is Nederlands recht van toepassing.

20. Slotbepaling

20.1. Deze algemene voorwaarden zijn vrij verspreidbaar onder GNU-licentie.

20.2. Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013. Met ingang van deze datum vervallen alle andere tot dan toe geldende voorwaarden.