Wet -en regelgeving

Op uw leidingwaterinstallatie en het water erin zijn ruwweg gezegd drie juridische invalshoeken van toepassing. Dit zijn namelijk:

Het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staat weinig meer dan dat er een waterinstallatie in een pand moet kunnen zijn, en dat deze aan NEN 1006 moet voldoen. NEN 1006 is een norm, die hoofdzakelijk ‘prestatie eisen’ bevat. Dit zijn regels als ‘een leidingwaterinstallatie moet zo zijn aangelegd dat deze langdurig probleemloos functioneert’. Voor een installateur is het niet eenvoudig om met zulke, vrij algemeen gestelde normen een installatie te ontwerpen. NEN 1006 is daarom uitgelegd in de Waterwerkbladen. Als een installatie gemaakt is volgens de aanwijzingen uit de Waterwerkbladen mag de installateur aannemen dat de installatie aan NEN 1006 voldoet. Naast de Waterwerkbladen zijn er nog een aantal publicaties, zoals de beoordelingen van ‘Werkgroep Beveiliging Toestellen” en ”Checklist Hotspots”, waarvoor geldt dat als ze gevolgd worden, aan NEN1006 wordt voldaan.

Het Drinkwaterbesluit

In het Drinkwaterbesluit, vallend onder de Drinkwaterwet. Hierin staan met name verplichtingen voor de waterbedrijven over hoe ze zichzelf moeten controleren, maar er is ook een stuk over Legionellapreventie in opgenomen. Dit stuk begint met ongeveer de volgende zin: “Het volgende hoofdstuk geldt voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, bed&breakfasts, campings, bungalowparken, jachthavens, zwembaden, gevangenissen, asielzoekerscentra en truckstops voor zover er vernevelende tappunten zijn”. Hierna wordt uitgelegd dat voor deze gebouwen een aantal verplichtingen gelden, namelijk:

  • er moet een Legionella risico-analyse gemaakt zijn;
  • er moet een Legionellabeheersplan zijn;
  • de eigenaar moet doen wat in het Legionellabeheersplan is omschreven;
  • de eigenaar moet een aantal monsters nemen;
  • er mag geen legionella gevonden worden;
  • de eigenaar moet, als er een Legionellabesmetting wordt gemeten, zorgen dat deze besmetting wordt opgelost.

 

In het Drinkwaterbesluit is ook vastgelegd dat voor gebouwen die niet in de bovenstaande ‘prioritaire’ categorie vallen, er een ‘zorgplicht’ geldt voor de eigenaar. Deze moet ervoor zorgen dat het leidingwater geen gevaarlijke hoeveelheden bacteriën en chemicaliën bevat. Er is echter niet aangegeven hoe de eigenaar deze zorgplicht precies in moet vullen. Daarnaast is er geen eis voor.

Om het Drinkwaterbesluit nog verder uit te werken zijn er nog de ‘Drinkwaterregeling’ en de ‘Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater’. In beide regelingen worden de eisen uit het Drinkwaterbesluit verder uitgewerkt.

Leveringsovereenkomst

De leveringsovereenkomst voor het Drinkwater. Iedereen die drinkwater afneemt van een waterbedrijf heeft een leverovereenkomst met het waterbedrijf. In deze leverovereenkomst (dit is een standaardovereenkomst die alle Waterbedrijven hanteren) heeft u afgesproken dat u ervoor zorgt dat de waterinstallatie aan NEN 1006 voldoet. En dat het waterbedrijf hierop mag komen controleren.

Samenvattend komt het erop neer dat het geheel van regelgeving best ingewikkeld is. De categorieën gebouwen waar Legionellapreventie verplicht is, heeft nog het voordeel dat ook duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Het grootste deel van alle gebouwen heeft echter alleen een zorgplicht. Juist daar kunnen de adviseurs van AAWATER het verschil maken, door u te helpen om deze zorgplicht zo in te vullen dat niemand u iets kan verwijten op leidingwatergebied!